Route 9--Saratoga-Los Gatos Road

1 dzień / 11 mile / 22 minuty

This state Scenic Highway curves through a suburban area at the foot of the Santa Clara Mountains.

Okładka książki