Route 75--San Diego-Coronado Bridge and Silver Strand Highway

1 dzień / 11 mile / 21 minut

Coastal route along US 75 from the Coronado Bridge south to Imperial Beach.

Okładka książki